A köznevelés rendszerére vonatkozó törvényi szabályozás alapján a gyermekek és tanulók óvodáztatási illetve tankötelezettségüket továbbra is teljesíthetik külföldön, vagyis az Egyesült Királyság területén is. A köznevelési rendszer szabályozása ugyanis nem tesz különbséget az óvodáztatási és a tankötelezettség teljesítése között aszerint, hogy a gyermek, tanuló ezt a kötelezettségét EU-s tagállamban vagy egyéb országban teljesíti. Megmarad az a szabály, hogy a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Tanulók esetén, ha a tanuló még nem iratkozott be magyar iskolába, a tanulmányok külföldön történő folytatását be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál. Ha a tanuló már beiratkozott magyarországi iskolába, az iskola igazgatójának kell bejelenteni, hogy a tanuló külföldön kívánja teljesíteni tankötelezettségét. 

A külföldön, így az Egyesült Királyságban megszerzett végzettségi szintek, bizonyítványok elismerésében és a résztanulmányok beszámításában sem történik változás, ezeket a kérdéseket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről  szóló 2001. évi C. törvény továbbra is szabályozza. Amikor a tanköteles tanuló hazatér, külföldön szerzett iskolai bizonyítványát be kell mutatnia abban az iskolában, ahol tanulmányait folytatni kívánja. A külföldön megkezdett, de nem befejezett általános- és középiskolai tanulmányok beszámítása a külföldi oktatási intézmény jogállásának, a tanulmányi idő és a tanulmányi követelmények figyelembevételével, valamint a hazai és a külföldi tanulmányi kötelezettségek összehasonlítása alapján történik. Arról, hogy a külföldön megkezdett tanulmányait a tanuló melyik évfolyamon folytathatja, az iskola igazgatója dönt. Ha az iskolai tanulmányok folytatását a magyar nyelv ismeretének hiánya vagy a külföldi és a magyar iskola követelményrendszere közötti eltérés akadályozná, akkor az iskola igazgatója - a szülő egyetértésével – engedélyezheti már elvégzett évfolyamok megismétlését is, vagy azt, hogy az érintett tanuló a megfelelő szint eléréséig csak felzárkóztató foglalkozásokon és nyelvórákon vesz részt. 

Információk az Egyesült Királyságban tanuló vagy tanulni szándékozó magyar diákoknak

Az uniós diákok jogállása, belépési és tartózkodási joga attól függ, hogy mikor léptek/lépnek az Egyesült Királyság területére:

1) Az átmeneti időszak végéig, azaz 2020. december 31-ig érkező uniós polgárok, köztük a diákok csak akkor maradhatnak a szigetországban, ha az EU Settlement Scheme (EUSS) regisztrációs rendszerben letelepedett (settled status) vagy előzetesen letelepedett (pre-settled status) jogállásban részesültek. Az ingyenes regisztráció határideje 2021. június 30.

2) A 2021. január 1. után érkező nemzetközi, köztük EU-s és magyar diákoknak ún. Student Route vízumot kell kérelmezniük még a belépés előtt a felsőoktatási intézményeken, mint vízumszponzorokon (ún. licenced sponsors) keresztül. Az eljárás díjköteles és vonatkozik az alap, mester és posztgraduális képzésben résztvevőkre is.

A 2021. január 1. után az Egyesült Királyságba érkező magyar diákoknak nem szükséges vízumért folyamodni, ha hat hónapnál kevesebb ideig fognak az országban tartózkodni.

A brit kilépés egyelőre nem jelent az Erasmus+ programban résztvevők számára változást. Egyebekben az Egyesült Királyságban folytatandó felsőoktatási képzések kapcsán a következő internetes elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.naric.org.uk/cpq/

Az Egyesült Királyságban folytatandó felsőoktatási képzések kapcsán szintén a  következő internetes elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.naric.org.uk/cpq/