Szociális és szociális biztonsági ellátások Magyarországon

Szociális és gyermekvédelmi ellátások, illetve fogyatékossági támogatás

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépését megelőzően a brit állampolgárok a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekként, illetve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló uniós rendeletek alapján válhattak jogosulttá szociális és gyermekvédelmi ellátásra, valamint fogyatékossági támogatásra.

Fontos hangsúlyozni, hogy a szociális, gyermekvédelmi, illetve fogyatékossági támogatásra való jogosultság nem tartozik a szerzett, különösen a járulékfizetéssel vásárolt jogok (várományok) közé, ezért megőrzését Magyarország nem köteles garantálni.

A kilépés időpontjától az Egyesült Királyság harmadik országnak minősül, így a brit állampolgárokra a harmadik államban élőkre vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak.

A rendezett kilépés esetén a jelenleg alkalmazott szabályok érvényesek 2020. december 31-ig, ezért változás eddig az időpontig nem következik be.

A rendezetlen kilépés esetén a brit állampolgárok harmadik állam polgáraként akkor válhatnak jogosulttá szociális ellátásokra és fogyatékossági támogatásra, ha:

 • a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártya) rendelkeznek;
 • a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedéllyel rendelkeznek;
 • harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • bevándorolt, letelepedett, magyar hatóság által menekültként elismert, magyar hatóság által hontalanként elismert, továbbá oltalmazott személyek.

Rendezetlen kilépés esetén a kilépés időpontjakor már itt élő brit állampolgárok – az 1. pontban leírtak szerint – továbbra is jogosultak ezen ellátásokra, ha megfelelő uniós jog alapján kiadott okmánnyal rendelkeznek, illetve ha nemzeti letelepedési engedélyük van. 

A társadalombiztosítási nyugellátások, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék iránti igények elbírálása és folyósítása

Rendezett kilépés 

A kérelem elbírálása a magyar jogszabályok és az uniós rendeletek szabályai szerint történik, azaz az ellátásra való jogosultság megállapítása során az unió egyéb tagállamaiban (az Egyesült Királyságot is beleértve) és Magyarországon szerzett valamennyi szolgálati idő figyelembevételre kerül, az ellátás összegének meghatározásához pedig ún. kettős számítást kell elvégezni. (A független és az arányos összeg is kiszámításra kerül, amelyek közül a magasabbik kerül kifizetésre.)

A magyar nyugellátás megállapítása során kizárólag a Magyarországon elért keresetek, jövedelmek vehetők figyelembe.

Az ellátások folyósításának menete nem változott:

 • postai kézbesítés útján vagy belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen, belföldi meghatalmazott részére is);
 • EGT-állam területén élők részére az EGT-államban lévő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen); vagy
 • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére a szerződő államban jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (az egyezményben részes, másik államban vezetett fizetési számlára történő folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli). 

Rendezetlen kilépés 

Mivel rendezetlen kilépés esetén az uniós rendeletek alkalmazhatósága a kilépés időpontjától fogva az Egyesült Királyság vonatkozásában megszűnik, valamint, mivel Magyarország és az Egyesült Királyság között nincs szociális biztonságról szóló kétoldalú egyezmény, ezért a kilépést követően az Egyesült Királyság ún. harmadik országnak fog minősülni. 

Az Egyesül Királyságot is érintő nyugdíjigények esetén a magyar társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot kizárólag a magyar törvények rendelkezései alapján kell elbírálni. A jogszabály rendelkezéseit 

 • az öregségi nyugdíj,
 • a hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj, árvaellátás és szülői nyugdíj),
 • a korhatár előtti ellátás,
 • a szolgálati járandóság,
 • a táncművészeti életjáradék és
 • az átmeneti bányászjáradék 

esetében kell alkalmazni az alábbiak szerint.

Az ellátások jellemzői

Ha az ellátás megállapításának kezdő napja a kilépés időpontja előtti, a kérelem elbírálása a jelenleg hatályos magyar jogszabályok és az uniós rendeletek szabályai szerint történik. Ezen esetekben az összes uniós szabály alkalmazandó, de a kilépés időpontja előtt lezárult brit biztosítási időszakok csak az ellátási jogosultság és az ellátás összegének megállapítása tekintetében vehetőek figyelembe.

A magyar nyugellátás megállapítása során kizárólag a Magyarországon elért keresetek, jövedelmek vehetők figyelembe.

Ha az ellátás megállapításának kezdő időpontja a kilépés időpontja utáni, a kérelem elbírálása kizárólag a magyar jogszabályok alapján történik. Ezen esetekben a nemzeti jogszabályok előírják a legfontosabb uniós elvek alkalmazását − úgy, mint az időszakok összesítése és az arányos számítás.

Az ellátás folyósítása

A kilépés időpontja előtti kezdő időponttól megállapított ellátások kifizetésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

 • postai kézbesítés útján vagy belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen, belföldi meghatalmazott részére is);
 • EGT-állam területén élők részére az EGT-államban lévő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen);
 • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére a szerződő államban jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (az egyezményben részes, másik államban vezetett fizetési számlára történő folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli);
 • az Egyesült Királyságban élők részére az Egyesült Királyságban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen).

A kilépés időpontja utáni kezdő időponttól megállapított ellátások kifizetésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

 • postai kézbesítés útján vagy belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen, belföldi meghatalmazott részére is);
 • EGT-állam területén élők részére az EGT-államban lévő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtől mentesen); vagy
 • Magyarországgal szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezményt kötött állam területén élő személy részére a szerződő államban jogosult által megjelölt, a szerződő államban, pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (az egyezményben részes, másik államban vezetett fizetési számlára történő folyósítás költségét az ellátásra jogosult viseli).

Utóbbi esetben (a kilépés időpontja utáni kezdő időponttól történő megállapítás) lényeges változás, hogy a magyar ellátás kifizetésére közvetlenül az Egyesült Királyságban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára nem kerülhet sor abban az esetben sem, ha az érintett az Egyesült Királyságban él.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

Rendezett kilépés

Rendezett kilépés esetén a jelenleg alkalmazott szabályozás marad hatályban 2020. december 31-ig, tehát az ellátás megállapítása is a kilépést megelőző szabályok alapján történik.

Rendezetlen kilépés

A brit kilépés időpontjában folyamatban lévő azon ügyekben, amelyekben az ellátásra való jogosultság kezdő időpontja a kilépés időpontja előtti, és az uniós rendeletek szabályai szerint a brit fél lenne köteles ellátást megállapítani a saját szabályai alapján (szükség esetén magyar biztosítási idők beszámításával), a kilépés előtti szabályok szerint történik a jogosultság elbírálása/megállapítása, valamint az ellátás folyósítása a jogosultság fennállásáig. Ugyanez a helyzet akkor, ha az ellátás megállapítására magyar illetékesség állapítható meg (esetleg brit idők figyelembevételével), azaz a kilépés előtti szabályok alkalmazására kerül sor.

Rendezetlen kilépés esetén, amennyiben az ellátásra való jogosultság kezdő időpontja a brit kilépés időpontját követő időpontra esik, akkor a brit biztosítási idők figyelembevétele az alábbiak szerint történhet:

Amennyiben a magyar ellátásra való jogosultság csak a brit biztosítási idők figyelembevételével állapítható meg, a magyar és az összes (magyar és brit) biztosítási idők aránya alapján történik az ellátás megállapítása.

Amennyiben a kérelmező rendelkezik a vonatkozó magyar jogszabályban előírt biztosítási idővel, azaz a jogosultság megállapításához nincs szükség a brit biztosítási idők figyelembevételére, az ellátást nemzetközi elemet nem tartalmazó magyar ellátásként, a hatályos nemzeti szabályok szerint kell megállapítani.

Rendezetlen kilépés esetén a kilépést követően indult ügyekben az ellátás megállapításához szükséges biztosítási időbe csak azokat az Egyesült Királyságban szerzett biztosítási időszakokat lehet beszámítani, amelyeket a kérelmező a kilépés időpontjáig szerzett. 

Az ellátások folyósításának szabályai megegyeznek a nyugellátásokra vonatkozóan az előző pontban ismertetett szabályokkal. 

Családtámogatási ellátások 

Rendezett kilépés

Az Egyesült Királyság Európai Unióból megállapodással történő kilépése esetén a családtámogatási ellátások megállapítása és folyósítása tekintetében nem várható változás. Amennyiben a családi ellátásokkal kapcsolatos ügyekben az Egyesült Királyság érintettsége is felmerül, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet és a végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet (a továbbiakban: uniós rendeletek) továbbra is alkalmazni kell. 

Rendezetlen kilépés

Megállapodás nélküli kilépés esetén az uniós rendeletek alkalmazhatósága megszűnik az Egyesült Királyság vonatkozásában.

A kilépés időpontjáig az Egyesült Királyságban élő, az uniós rendeletek hatálya alá tartozott személyekre a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény rendelkezéseit az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni:

A kilépés időpontja előtti kezdő időponttól megállapított családtámogatási ellátásra való jogosultság esetén az uniós rendeletek szabályait a kilépés időpontját követően is alkalmazni kell. 

A rendezetlen kilépés szabályozása érdekében elfogadott nemzeti jogszabály alapján a 2019. december 31-ig benyújtott kérelmek esetében a visszamenőleg igényérvényesítésre nyitva álló 2 hónapos határidőt nem kell alkalmazni, a családtámogatási ellátás ebben az esetben legfeljebb a kilépés időpontjáigvisszamenőleg is megállapítható. A 2019. december 31-ét követően benyújtott kérelmek esetében már alkalmazni kell a két hónapos visszamenőleges igényérvényesítési határidőt. Amennyiben a kilépés 2019. október 31-én megvalósul, e rendelkezésnek nem lesz gyakorlati következménye, mivel a kilépésre így két hónappal december 31-e előtt kerül sor.

A kérelmet az igénylő a kormányablakoknál, illetőleg a járási hivatalok vagy a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain nyújthatja be. A kérelem ügyfélkapus regisztrációt követően elektronikusan is benyújtható https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/

Egészségbiztosítás pénzbeli (táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) és természetbeni ellátásai

Rendezett kilépés

Az uniós rendeletek 2020. december 31-ig továbbra is alkalmazandó, így a kilépés miatt a jogosultságok megállapítása tekintetében változás nem történik. 

A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek az Egyesült Királyságban továbbra is a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat, ugyanúgy, mint az EGT bármely tagállamában. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható.

Rendezett brit kilépés esetén a természetbeni ellátások teljes körére, illetve a tervezett gyógykezelésre kiadott jogosultság igazolások (A1, S1, S2, S3 jelű uniós nyomtatványok) használata a két ország vonatkozásában a kilépés után is érvényben marad.

Rendezetlen kilépés

A kilépés időpontjáig az Egyesült Királyságban az uniós rendeletek hatálya alá tartozott személyekre a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény rendelkezéseit az alábbiak szerint kell alkalmazni.

A kilépés időpontja előtti kezdő időponttól megállapított, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való jogosultság esetén az uniós rendeletek szabályait a kilépés időpontját követően is alkalmazni kell mindaddig, amíg a jogosultság meg nem szűnik.

Amennyiben a jogosultság megállapításához a brit biztosítási rendszerben szerzett biztosítási idő figyelembevétele szükséges, arra az uniós rendeletek szerint van lehetőség. A táppénz, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj esetében a magyar és brit előzetes biztosítási idők figyelembevételével állapíthatók meg az ellátások.

A Magyarországon kiállított, a természetbeni ellátások teljes körére, illetve a tervezett gyógykezelésre kiadott jogosultság igazolások (A1, S1, S2, S3 jelű uniós nyomtatványok) érvényességi idejük lejártáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig érvényesek.

Az egészségügyi ellátásra vonatkozó jogosultságot igazoló TAJ-kártyát az igénylő lakóhelye szerinti megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti Járási Hivatala állítja ki. Az igénylésre és az alaki követelményekre vonatkozó további információkról az alábbi weboldalon tájékozódhat:

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya

Brit állampolgárok, mint harmadik állam polgárai a rendezetlen kilépést követően

Kérem, vegyék figyelembe, hogy egy rendezetlen kilépést követően a szociális biztonsággal kapcsolatos szituációk eltérhetnek, ha az érintett személy a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló (EU) 1231/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: TCN rendelet) hatálya alá tartozik. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a fenti rendelet hatálya kiterjed-e Önre, konzultáljon a társadalombiztosítási szolgáltatójával.

A TNC rendelet alapján az uniós rendeleteket azon harmadik államok állampolgáraira − továbbá ezen személyek családtagjaira és túlélő hozzátartozóira − kell alkalmazni, akikre e rendeletek hatálya csupán állampolgárságuk miatt nem terjed ki, feltéve, hogy jogszerűen valamely tagállam területén tartózkodnak, és olyan helyzetben vannak, amely nem minden tekintetben korlátozódik egyetlen tagállamra.

Példák az uniós rendeletek alkalmazására rendezetlen kilépést követően:

 • Magyarországon élő, de határ menti munkavállalóként Ausztriában tevékenykedő brit állampolgárok;
 • Németországban dolgozó, Luxemburgban élő brit állampolgárok, akik kiküldött munkavállalóként átmenetileg Magyarországon tevékenykednek.

Az uniós szerződések által biztosított védelem feltételei:

 • az EU egyik tagállamában jogszerűen tartózkodó személy státusza;legalább az EU két tagállamának érintettsége az adott személlyel kapcsolatos szociális biztonsági szituációban.