Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből

 


A palyazat.gov. hu oldalon a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből” c. felhíváshoz kapcsolódóan a csatolt dokumentumok szerinti közlemények jelentek meg.

1. közlemény

2. közlemény

A pályázati felhívás elérhető a palyazat.gov.hu oldalon.Pályázati közlemény és regisztrációs felhívás


1.   A felhívás indokoltsága, célja:

A Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR) rendelettel Magyarország számára 22 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási forrás válik elérhetővé az Egyesült Királyság EU-s vámunióból történő 2020. december 31-i kilépése okán fellépő negatív hatások kompenzálására, valamint az gazdasági szereplők új piaci környezethez történő alkalmazkodásának támogatására.  

A támogatást illetően az Európai Bizottság elvárása, hogy a BAR keretében tett intézkedéseknek fejleszteniük kell az érintett vállalatokat, nem pedig csupán a veszteségeiket fedezni.

Jelen pályázat célja a magyar vállalkozások részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedtek el. 


2.   A támogatás igénybevételére jogosultak köre:


Mikro-, kis-, és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok[1], amelyek:


·       rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel;

·   Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

·       nem tartoznak a KATA hatálya alá.

A támogatás feltétele a BREXIT-ből közvetlenül származtatott – dokumentumokkal vagy hitelt érdemlően igazolt – 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és vélhetően felmerülő jövőbeni veszteség kimutatása[2].

------------
[1] Csoportszinten történő meghatározás
[2] A BAR rendelet a 2020. február 1. és 2023. december 31. között a BREXIT közvetlen hatásaként elszenvedett veszteségeknek megfelelő támogatás megítélését teszi lehetővé. A károk BREXIT-hez való közvetlen kapcsolódásának, illetve a jövőbeni veszteségek becslésének igazolási módját a Támogató a regisztrációs időszak lezárultát követően teszi közzé az Európai Bizottság iránymutatása alapján.


3.   Támogatható tevékenységek köre:

  • Önállóan támogatható tevékenységek

3.1.   Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése;

3.2.    Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

  • Önállóan nem támogatható tevékenységek (a teljes elszámolható költséghez viszonyított százalékos megkötéssel):

3.1.   Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;

3.2.   Képzési szolgáltatások igénybevétele;

3.3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése;

3.4.   Információs technológia-fejlesztés;

3.5.   Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

4.   Támogatás formája, intenzitása

Vissza nem térítendő támogatás.

Választható támogatási jogcímek:

·        Átmeneti Közlemény (Temporary Framework)[3],[4] (a jogcím csak 2021. 12.31-ig meghozott döntésekre alkalmazható),

·        Regionális beruházási támogatás[5] vagy

·        Csekély összegű (de minimis) támogatás[6]

------------

[3] 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 45. § (g)

[4] A jogcím csak annak hatályáig, azaz 2021.12.31-ig meghozott döntésekre alkalmazható.

[5] 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 12-17. §, illetve 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 25-26 §

[6] 4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 45. § (a); továbbá a csekély összegű (de minimis) támogatás szabályai a TVI honlapján érhetőek el.

 

Támogatási kategória 

Fejlesztés helyszíne

Maximális támogatási intenzitás

Maximális támogatási intenzitás 

 

mikro és kisvállalkozás

közép

vállalkozás

nagyvállalat

 

Átmeneti támogatás és de minimis esetén

 

 

Magyarország

(régiónkénti megkötés nélkül)

 

70 %

60 %

50%

 

 

Regionális beruházási támogatás esetén

 

Régiónként eltérő támogatási intenzitás a hatályos támogatási térkép alapján.

 

 

Régiótól függően 25–50 %, amely középvállalkozások esetén +10, mikro és kisvállalatok esetén +20 százalékponttal növelhető

5.     A támogatás összege:

A vissza nem térítendő támogatás igényelhető összege: minimum 3.000.000,-Ft, míg a maximum támogatás nem haladhatja meg a pályázó által a BREXIT nyomán 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült – azok rendelkezésre állásakor dokumentumokkal és hitel érdemlőden igazolt veszteségét. Átmeneti Közlemény illetve csekély összegű (de minimis) támogatások esetén a vonatkozó jogszabályok további korlátozásokat tartalmaznak az igénybe vehető támogatások felső korlátjára vonatkozóan.

6.     A finanszírozás formája és az igényelhető előleg mértéke:

Szállítói és/vagy utófinanszírozás tervezhető a felhívás keretében, de támogatási előleg kizárólag az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető, melynek mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 500 000 000 Ft.

7.  A részletes pályázati felhívás megjelenése, a pályázat benyújtásának ideje:

A részletes pályázati felhívás 2021. október 1. 08:00 órától kerül közzétételre a https://www.palyazat.gov.hu honlapon. A pályázatok 2021. október 11. 08:00 óra és 2021. október 15. 12:00 óra között lesznek benyújthatók. A pályázatok benyújtásának feltételeit a részletes pályázati felhívás tartalmazza.

8.     Az előzetes regisztráció menete:

Az érdeklődő vállalkozásoknak a https://brexit.questionpro.com linken keresztül, online van lehetőségük előzetes regisztrációra jelen felhívás közzétételétől 2021. szeptember 30-ig. Az online regisztrációs adatlap kötelező mezőinek kitöltésével véglegesített regisztráció nem előfeltétele a pályázat-benyújtásnak, azonban a regisztrált szervezetek a pályázatok értékelése során előnyt élveznek.

9.     A projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő:

A projekt fizikai megvalósítására a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. október 31.

Nem elszámolható költségek[7]:

·     levonható ÁFA,

·     működési tevékenység költségei,

·     a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült műszaki gépek, berendezések, immateriális javak, és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke.

·     a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés és szolgáltatás igénybevétele. Kivételt képez azonban, ha ilyen eszköz előállítására kizárólag a beruházó képes, és az eszköz elszámolása során olyan értéket alkalmaz, amely megfelel annak a piaci vételárnak, amelyet független harmadik felek egymást közt alkalmaznának.

·     műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,

·     meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,

·     eszközök leszerelési költsége,

·     szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,

·     azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,

·     használt eszközök,

·     terméktámogatási díj,

·     garanciális költségek


------------

[7] Az elszámolható és a nem elszámolható költségek teljes körét a részletes pályázati felhívás és hozzá kapcsolódó útmutató fogja tartalmazni.

10.     További információk:

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszosan kerülnek elbírálásra. A regisztrációs adatlap előzetes kitöltése a benyújtott pályázat értékelése során többletpontot ér. A Támogató a támogatási kérelmek elbírálására döntés-előkészítő bizottságot hoz létre.

A Támogató döntését követően a Kedvezményezettel támogatási szerződés kerül megkötésre.

Az irányadó szabályozó környezetet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet biztosítja.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

11.     További tájékoztatás

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a regisztráció során beérkező adatok függvényében a Támogató fenntartja magának a jogot a megadott feltételek módosítására.


***

Megjelent a palyazat.gov.hu oldalon a Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit Adjusment Reserve - Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből c. felhívás társadalmi egyeztetés céljából.A felhíváshoz kacsolódó  észrevételeket, javalatokat 2021. október 6. napjáig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.