A köznevelés rendszerére vonatkozó törvényi szabályozás alapján a gyermekek és tanulók óvodáztatási illetve tankötelezettségüket továbbra is teljesíthetik külföldön, vagyis az Egyesült Királyság területén is. A köznevelési rendszer szabályozása ugyanis nem tesz különbséget az óvodáztatási és a tankötelezettség teljesítése között aszerint, hogy a gyermek, tanuló ezt a kötelezettségét EU-s tagállamban vagy egyéb országban teljesíti. Megmarad az a szabály, hogy a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

Tanulók esetén, ha a tanuló még nem iratkozott be magyar iskolába, a tanulmányok külföldön történő folytatását be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál. Ha a tanuló már beiratkozott magyarországi iskolába, az iskola igazgatójának kell bejelenteni, hogy a tanuló külföldön kívánja teljesíteni tankötelezettségét. 

A külföldön, így az Egyesült Királyságban megszerzett végzettségi szintek, bizonyítványok elismerésében és a résztanulmányok beszámításában sem történik változás, ezeket a kérdéseket a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről  szóló 2001. évi C. törvény továbbra is szabályozza. Amikor a tanköteles tanuló hazatér, külföldön szerzett iskolai bizonyítványát be kell mutatnia abban az iskolában, ahol tanulmányait folytatni kívánja. A külföldön megkezdett, de nem befejezett általános- és középiskolai tanulmányok beszámítása a külföldi oktatási intézmény jogállásának, a tanulmányi idő és a tanulmányi követelmények figyelembevételével, valamint a hazai és a külföldi tanulmányi kötelezettségek összehasonlítása alapján történik. Arról, hogy a külföldön megkezdett tanulmányait a tanuló melyik évfolyamon folytathatja, az iskola igazgatója dönt. Ha az iskolai tanulmányok folytatását a magyar nyelv ismeretének hiánya vagy a külföldi és a magyar iskola követelményrendszere közötti eltérés akadályozná, akkor az iskola igazgatója - a szülő egyetértésével – engedélyezheti már elvégzett évfolyamok megismétlését is, vagy azt, hogy az érintett tanuló a megfelelő szint eléréséig csak felzárkóztató foglalkozásokon és nyelvórákon vesz részt. 

A brit kilépés egyelőre nem jelent az Erasmus+ programban résztvevők számára változást. Egyebekben az Egyesült Királyságban folytatandó felsőoktatási képzések kapcsán a következő internetes elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.naric.org.uk/cpq/

Az Egyesült Királyságban folytatandó felsőoktatási képzések kapcsán szintén a  következő internetes elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.naric.org.uk/cpq/