Termékmozgások

Átmeneti időszak

A kilépés dátumát követő átmeneti időszakban (2020. december 31-ig) az Egyesült Királyságot az áfa szabályok alkalmazásában továbbra is úgy kell kezelni, mintha EU tagállam lenne. A termékforgalmat illetően ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságba irányuló termékértékesítésre, és az onnan kiinduló termékbeszerzésre a Közösségen belüli termékértékesítés és a Közösségen belüli termékbeszerzés szabályait kell alkalmazni az ehhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt (pl. összesítő nyilatkozat adás). Amennyiben az Egyesült Királyság területéről úgy adnak fel vagy fuvaroznak el terméket valamely tagállam (pl. Magyarország) területére, vagy valamely tagállam területéről (pl. Magyarország) úgy adnak fel vagy fuvaroznak el terméket az Egyesült Királyság területére, hogy a feladás vagy fuvarozás az átmeneti időszak vége (2020. december 31) előtt kezdődött, azonban ezt követően ért véget, úgy ezeket az ügyleteket áfa szempontból továbbra is a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni (Közösségen belüli termékértékesítés, Közösségen belüli termékbeszerzés).

Az előző bekezdésben hivatkozott ügyletek, valamint az átmeneti időszak vége előtt, az Egyesült Királyság és valamely tagállam (pl. Magyarország) között határon átnyúlóan teljesített ügyletek tekintetében az átmeneti időszak végétől (2020. december 31.) számított 5 évig továbbra is alkalmazni kell az EU-s áfa rendelkezéseket az adóalany jogaira és kötelezettségeire.

Termékértékesítések, termékbeszerzések kezelése 2020. december 31-et követően

2020. december 31-ét követően az Egyesült Királyságba irányuló termékértékesítésekre a termékexport, míg az Egyesült Királyságból történő termékbeszerzésekre a termékimport szabályait kell alkalmazni áfa szempontból az Észak-Írországra vonatkozó kivétellel.
Vevői készlet tekintetében a következőek az irányadóak. Amennyiben az Egyesült Királyságból feladott, elfuvarozott terméket belföldön található vevői készletbe még 2021. január 1-jét megelőzően betárolták, a vevőnek 2020. december 31-ét követően is Közösségen belüli termékbeszerzésként kell a készletből történő lehívást kezelnie, vagyis ezen szabályok értelmében kell az adót bevallania és megfizetnie. Ha azonban a belföldön található vevői készletbe 2020. december 31-ig bezárólag betárolt terméket a brit adóalany ezen időpontot követően viszi vissza az Egyesült Királyságba, azt már a termékexportra vonatkozó rendelkezések szerint teheti meg.
Amennyiben a vevői készlet az Egyesült Királyságban található, és a terméket belföldről 2021. január 1-jét megelőzően adták fel, vagy fuvarozták el és tárolták be a készletbe, úgy a termék tényleges értékesítésekor elviekben a Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Ha azonban az Egyesült Királyságban fenntartott vevői készletbe belföldről 2021. január 1-jét megelőzően kivitt terméket ezen időpontot követően hozzák vissza belföldre (az Európai Unió területére), azt már mint termékimportot kell kezelni. A termékimport azonban adómentességet élvezhet reimport jogcímén.

Írország/Észak-Írország Jegyzőkönyv

A Kilépési Megállapodáshoz fűzött Jegyzőkönyv értelmében Észak-Írország az áfa alkalmazása szempontjából speciális státuszt élvez az átmeneti időszakot követően is. Ez az időszak az átmeneti időszak végétől számított 4 évig tart (2024. december 31-ig), azonban az a felek egyetértésével meghosszabbítható. A speciális státusz azt jelenti, hogy Észak-Írországban és Észak-Írországra 2020. december 31-ét követően is a közösségi jogszabályokat kell alkalmazni a termékértékesítésekre, így Észak-Írország termékértékesítések tekintetében EU tagállamként kezelendő. Szolgáltatások tekintetében azonban ilyen megkülönböztetés nincs, a tekintetben az Egyesült Királyságot egységesen harmadik ország területének kell tekinteni. 

A fentiek értelmében Magyarországról Észak-Írországba történő termékértékesítésekre a Közösségen belüli termékértékesítés, illetve a Közösségen belüli távértékesítés szabályai, míg az Észak-Írországból történő termékbeszerzésre a Közösségen belüli termékbeszerzésre, Közösségen belüli távértékesítésekre vonatkozó szabályok az irányadóak. Az Észak-Írországban letelepedett adóalanyok 2021. július 1-jétől alkalmazhatják az egyablakos rendszert az EU tagállamaiba irányuló távértékesítéseik utáni áfa megfizetésére. Az EU tagállamaiban, így Magyarországon letelepedett adóalanyok 2021. július 1-jétől alkalmazhatják az egyablakos rendszert az Észak-Írországban lakóhellyel rendelkező fogyasztók részére történő távértékesítések utáni áfa megfizetésére.

Szolgáltatások kezelése 2020. december 31-ét követően 

Szolgáltatások tekintetében az Egyesült Királyság-EU viszonylatú ügyletekre a közösségi jog szerinti szabályokat az átmenti időszak vége előtt teljesített szolgáltatások esetében lehet és kell alkalmazni. Így a 2021. január 1-je előtt teljesített, vagy igénybevett ezen relációjú szolgáltatásokat még az összesítő nyilatkozatba vagy az egyablakos rendszerbe be kell vallani. Ezt követően harmadik országként kell kezelni az Egyesült Királyság egészét.

Adóalany részére teljesített szolgáltatás esetében a teljesítési hely megállapítását nem befolyásolja az a tény, hogy a szolgáltatást nyújtó vagy a szolgáltatást igénybevevő nem telepedett le az EU területén. Azonban különbség van ezen ügyletek adminisztrációját illetően. Az EU-ban letelepedett adóalany részére nyújtott, az igénybevevő letelepedése szerinti tagállamban adózó (főszabály szerinti teljesítési helyű) szolgáltatások esetében kötelező az összesítő nyilatkozat benyújtása, továbbá az adóalanyiság igazolása érvényes közösségi adószámmal történhet. Harmadik országban letelepedett igénybevevő adóalany esetében ilyen kötelezettség nincsen, az adóalanyiság igazolására is más szabályok vonatkoznak.

Változik a nem adóalanyok részére nyújtott telekommunikációs, elektronikus és műsorszolgáltatási (távolról is nyújtható) szolgáltatások utáni adó megfizetésének módja. Amennyiben a nem adóalany igénybevevő az EU egy másik tagállamában telepedett le, úgy az adó bevallására és megfizetésére az adóalany alkalmazhatja az egyablakos rendszert. Amennyiben az igénybevevő azonban az EU-n kívül telepedett le, úgy az adó bevallására és megfizetésére az egyablakos rendszer nem alkalmazható. Tehát a belföldi adóalany az Egyesült Királyságban letelepedett nem adóalanyok részére távolról is nyújtható szolgáltatások utáni adófizetési kötelezettségének teljesítésére utoljára a 2021. január 1-je előtt teljesített ügyletek esetében alkalmazhatja az egyablakos rendszert. Ezt követően azonban az Egyesült Királyságban felmerülő adót közvetlenül ott kell megfizetni, az egyablakos rendszer nem alkalmazható a továbbiakban a szolgáltatásokra. Ez irányadó minden egyéb szolgáltatásra is, amelyre a későbbiekben EU-s teljesítési hely esetében az egyablakos rendszert lehet alkalmazni.

Áfa-visszatérítés nem letelepedett adóalanyok részére

A fogyasztás tagállamában nem, de az EU-ban letelepedett adóalanyokat a 2008/9/EK tanácsi irányelv értelmében megilleti a fogyasztási tagállamban felszámított áfa visszatérítése. Ezen irányelv értelmében a nem letelepedett adóalanyok a tárgyévben felszámított áfa visszatéríttetését a tárgyévet követő év szeptember 30-ig kérhetik. A kilépési megállapodás értelmében a belföldi adóalanyok részére az Egyesült Királyságban, illetve az egyesült királyságbeli adóalanyok részére belföldön felszámított általános forgalmi adó visszatéríttetésére vonatkozó, 2020-as évet érintő kérelmek benyújtásának határideje a fentiektől eltérően 2021. március 31.

2020. december 31-et követő időszak

Az Egyesült Királyság és Magyarország közötti, az adó-visszatérítésre vonatkozó viszonossági megállapodás hiányában a 2020-at követő teljesítésű ügyletekre vonatkozóan nincs lehetőség az adóalanyok számára a másik államában felszámított adó visszaigénylésére. Ez alól kivételt jelent Észak-Írország. Az Észak-Írországban letelepedett adóalanyok az EU-ban letelepedett adóalanyokra vonatkozó szabályok szerint kérhetik az EU valamely tagállamában, a termékbeszerzés során rájuk áthárított áfa visszatéríttetését, hasonlóan az EU-s szabályok szerint kérhetik a belföldi adóalanyok az Észak-Írországban, a termékbeszerzéseik során rájuk áthárított áfa visszatéríttetését.   

Egyablakos rendszer

Az egyablakos rendszer szolgál arra, hogy az adófizetés helye szerinti tagállamban (fogyasztási tagállam) nem letelepedett adóalanyok a nem adóalanyok részére nyújtott távközlési, műsorszolgáltatási és elektronikus szolgáltatás után az adót bevallják és megfizessék. Ezen rendszerben a bevallásokat és a befizetéseket az adóalany letelepedésének tagállama adóhatóságához kell benyújtani. Amennyiben az egyablakos rendszer keretében benyújtott bevallásokat korrigálni szükséges, úgy a bevallás korrekcióját az eredeti bevallás benyújtása esedékességének időpontjától számított 3 évig lehet (kell) a letelepedési tagállamnál megtenni (ezt követően a fogyasztási tagállamnál kell ezt közvetlenül kezdeményezni). A fentiektől eltérően a kilépési megállapodás értelmében az Egyesült Királyságban, mint letelepedési tagállamban az egyablakos rendszerben benyújtott azon bevallások, valamint valamely tagállamban (pl. Magyarországon), mint letelepedési tagállamban az Egyesült Királyság vonatkozásában az egyablakos rendszerbe benyújtott azon bevallások tekintetében, melyek az átmeneti időszak vége előtt teljesített ügyletekre vonatkoznak, a korrekciókat legkésőbb 2021. december 31-ig lehet a letelepedési tagállamba benyújtani.