Rendezett kilépés

Termékmozgások

Megállapodással történő kilépés esetén a kilépés dátumát követő átmeneti időszakban (2020. december 31-ig) az Egyesült Királyságot az áfa szabályok alkalmazásában továbbra is úgy kell kezelni, mintha EU tagállam lenne. A termékforgalmat illetően ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságba irányuló termékértékesítésre, és az onnan kiinduló termékbeszerzésre a Közösségen belüli termékértékesítés és a Közösségen belüli termékbeszerzés szabályait kell alkalmazni az ehhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt (pl. összesítő nyilatkozat adás). Amennyiben az Egyesült Királyság területéről úgy adnak fel vagy fuvaroznak el terméket valamely tagállam (pl. Magyarország) területére, vagy valamely tagállam területéről (pl. Magyarország) úgy adnak fel vagy fuvaroznak el terméket az Egyesült Királyság területére, hogy a feladás vagy fuvarozás az átmeneti időszak vége (2020. december 31) előtt kezdődött, azonban ezt követően ért véget, úgy ezeket az ügyleteket áfa szempontból továbbra is a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni (Közösségen belüli termékértékesítés, Közösségen belüli termékbeszerzés). 

Az előző bekezdésben hivatkozott ügyletek, valamint az átmeneti időszak vége előtt, az Egyesült Királyság és valamely tagállam (pl. Magyarország) között határon átnyúlóan teljesített ügyletek tekintetében az átmeneti időszak végétől (2020. december 31.) számított 5 évig továbbra is alkalmazni kell az EU-s áfa rendelkezéseket az adóalany jogaira és kötelezettségeire.

Áfa-visszatérítés nem letelepedett adóalanyok részére

A fogyasztás tagállamában nem, de az EU-ban letelepedett adóalanyokat a 2008/9/EK tanácsi irányelv értelmében megilleti a fogyasztási tagállamban felszámított áfa visszatérítése. Ezen irányelv értelmében a nem letelepedett adóalanyok a tárgyévben felszámított áfa visszatéríttetését a tárgyévet követő év szeptember 30-ig kérhetik. A kilépési megállapodás értelmében a belföldi adóalanyok részére az Egyesült Királyságban, illetve az egyesült királyságbeli adóalanyok részére belföldön felszámított általános forgalmi adó visszatéríttetésére vonatkozó, 2020-as évet érintő kérelmek benyújtásának határideje a fentiektől eltérően 2021. március 31. 

Egyablakos rendszer

Az egyablAkos rendszer szolgál arra, hogy az adófizetés helye szerinti tagállamban (fogyasztási tagállam) nem letelepedett adóalanyok a nem adóalanyok részére nyújtott távközlési, műsorszolgáltatási és elektronikus szolgáltatás után az adót bevallják és megfizessék. Ezen rendszerben a bevallásokat és a befizetéseket az adóalany letelepedésének tagállama adóhatóságához kell benyújtani. Amennyiben az egyablakos rendszer keretében benyújtott bevallásokat korrigálni szükséges, úgy a bevallás korrekcióját az eredeti bevallás benyújtása esedékességének időpontjától számított 3 évig lehet (kell) a letelepedési tagállamnál megtenni (ezt követően a fogyasztási tagállamnál kell ezt közvetlenül kezdeményezni). A fentiektől eltérően a kilépési megállapodás értelmében az Egyesült Királyságban, mint letelepedési tagállamban az egyablakos rendszerben benyújtott azon bevallások, valamint valamely tagállamban (pl. Magyarországon), mint letelepedési tagállamban az Egyesült Királyság vonatkozásában az egyablakos rendszerbe benyújtott azon bevallások tekintetében, melyek az átmeneti időszak vége előtt teljesített ügyletekre vonatkoznak, a korrekciókat legkésőbb 2021. december 31-ig lehet a letelepedési tagállamba benyújtani. 

Rendezetlen kilépés

Termékmozgások

Megállapodás nélküli kilépés esetén az Egyesült Királyság a kilépés napjától  harmadik országnak minősül, a vele folytatott kereskedelemben a továbbiakban nem az EU tagállamokra, hanem a harmadik országokra vonatkozó áfa szabályok alkalmazandóak. Így például az Egyesült Királyságba irányuló termékértékesítésekre a termékexport, az Egyesült Királyságból történő termékbeszerzésekre a termékimport szabályait kell alkalmazni. Ezt azt jelenti, hogy amennyiben a termékértékesítést ugyan a kilépést megelőzően teljesítették, de a termék nem hagyta el az EU-27 területét a kilépést megelőzően, úgy a termékértékesítést már csak a termékexport szabályai szerint lehet áfa mentesen kezelni, ezért az erre vonatkozó igazolásoknak, feltételeknek kell megfelelni. Hasonlóan, amennyiben a kilépést megelőzően az Egyesült Királyságban teljesített termékértékesítés során a termék csak a kilépést követően került be az EU-27 területére, a termékbeszerzésre a termékimport szabályai az irányadóak.  

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság és az EU-27-ek között felálló vámhatár miatt torlódások várhatóak az EU-27 és az Egyesült Királyság közötti határon, célszerű a termék küldeménykénti vagy fuvarozásra történő feladásánál figyelembe venni ezt a tényt.

Egyes határon átnyúló Közösségen belüli ügyletek (termékértékesítés, termékbeszerzés, szolgáltatásnyújtás, szolgáltatás igénybevétel) tekintetében összesítő nyilatkozatot kell benyújtania az adóalanynak. Az összesítő nyilatkozatot naptári negyedévenként, vagy naptári havonként kell benyújtania az adóalanynak a tárgynegyedévet követő hónap, illetve a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig. Amennyiben az adóalany olyan ügyletet teljesített, vagy részére olyan ügyletet teljesítettek a kilépésig, amely során a partner (terméket értékesítő, terméket beszerző, szolgáltatást nyújtó, szolgáltatást igénybevevő) egyesült királyságbeli adóalany vagy adófizetésre kötelezett jogi személy volt, és ezen ügyletet a vonatkozó belföldi jogszabály értelmében az összesítő nyilatkozatban fel kell tüntetni, az adóalany köteles ezen ügyletek tekintetében is a vonatkozó összesítő nyilatkozatokban adatot szolgáltatni. Nem kell feltüntetni az összesítő nyilatkozatokban azokat az ügyleteket, melyek az előző pontban leírtak alapján, már mint termékexport és termékimport kezelendőek.

Áfa-visszatérítés nem letelepedett adóalanyok részére

A belföldön letelepedett, de az Egyesült Királyságban nem letelepedett adóalanyokat az Egyesült Királyságban a részükre felszámított és áthárított általános forgalmi adó tekintetében a 2008/9/EK tanácsi irányelvnek megfelelő nemzeti szabályok szerint illeti meg az áfa-visszatérítés a kilépés időpontjáig teljesített ügyletek vonatkozásában. 

Az áfa-visszatérítési eljárás a 2008/9/EK tanácsi irányelvnek megfelelően elektronikus rendszeren keresztül működik a tagállamok között. Ennek értelmében a belföldi adóalanyok az állami adó-és vámhatósághoz történő visszatéríttetési kérelem benyújtásával kezdeményezhetik a más tagállamban rájuk áthárított áfa visszatéríttetését. Ha a kérelem elutasításának nincs helye, az állami adó- és vámhatóság az adózó kérelmét az érkeztetéstől számított tizenöt napon belül továbbítja a visszatéríttetés tagállama illetékes hatóságának.

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyságnak az EU-ból történő kilépésével egyidejűleg az Egyesült Királyság az európai uniós elektronikus rendszerekből ki lesz zárva, a kilépés időpontjától nem lesz arra lehetőség, hogy az adóhatóság az Egyesült Királyság illetékes hatósága felé továbbítsa az áfa-visszatéríttetésre vonatkozó kérelmeket. 

A 2008/9/EK tanácsi irányelv értelmében az adóalany a visszatéríttetés tagállamában felszámított hozzáadottérték-adó visszatéríttetése iránti kérelmét a visszatéríttetési időszakot követő naptári év szeptember harmincadikáig nyújthatja be. Ez a fentiek értelmében azt jelenti, hogy az adóalany akkor tudja a magyar adóhatóságon keresztül kérni az Egyesült Királyságban 2018. évben keletkezett áfa tekintetében a visszatéríttetést, amennyiben a kérelem továbbítására az adóhatóság részéről az illetékes egyesült királyságbeli hatóság részére a kilépés időpontjáig sor tud kerülni (figyelemmel arra is, hogy az adóhatóságnak 15 nap áll a rendelkezésére a kérelem beérkezésétől, a megfelelő ellenőrzést követően annak továbbításáig). Az adóhatóság a kilépés időpontja után benyújtott áfa-visszatéríttetési kérelmeket nem tudja továbbítani az Egyesült Királyságban illetékes hatóság részére, vagyis a 2018. évre vonatkozóan ezen határidőig be nem nyújtott, valamint a kilépés időpontjáig felmerült áfa vonatkozásában a visszatéríttetési kérelmeket közvetlenül az Egyesült Királyság illetékes hatósága részére kell az adóalanyoknak benyújtani. 

Ebből kifolyólag célszerű az Egyesült Királyságban felmerült áfa visszatéríttetésére vonatkozó kérelmeket minél hamarabb benyújtani, annak érdekében, hogy azokat az adóhatóság tudja továbbítani az illetékes egyesült királyságbeli hatóság részére. 

A kilépés időpontjától az Egyesült Királyság harmadik országnak minősül, így a 2008/9/EK irányelv nem vonatkozik rá. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság a kilépés időpontját követően teljesített ügyletek tekintetében nem köteles automatikusan biztosítani az áfa visszatérítését a tagállami adóalanyok számára. Az áfa visszatérítésére vonatkozó feltételeket az Egyesült Királyság rögzíti, amennyiben azok adottak, a visszatéríttetést közvetlenül az Egyesült Királyság illetékes hatóságánál kell kezdeményezniük a belföldi adóalanyoknak.    

Egyablakos rendszer

Az egyablakos rendszer szolgál arra, hogy az adófizetés helye szerinti tagállamban (fogyasztási tagállam) nem letelepedett adóalanyok a nem adóalanyok részére nyújtott távközlési, műsorszolgáltatási és elektronikus szolgáltatás (a továbbiakban: távolról is nyújtható szolgáltatás) után az adót bevallják és megfizessék. Ezen rendszerben a bevallásokat és a befizetéseket az adóalany letelepedésének tagállama adóhatóságához kell benyújtani. 

Az egyablakos rendszer alkalmazásával teljesített ügyletekről a bevallást naptári negyedévente kell teljesíteni, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, valamint az adófizetési kötelezettségnek is eddig az időpontig kell eleget tenni. 

Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, az egyablakos rendszer alkalmazásával teljesített ügyletek vonatkozásában a következő az irányadó. A kilépés időpontjáig az Egyesült Királyságban nem adóalany részére teljesített távolról is nyújtható szolgáltatásokat a 2019. első negyedévéről beadandó bevallásban fel kell tüntetni, valamint ezen ügyletek utáni adófizetési kötelezettségnek eleget tenni. Amennyiben az adóalanynak a 2019. első negyedévét is magában foglaló, az Egyesült Királyságban teljesített ügyletek tekintetében merül fel a kilépés időpontját követően bevallás módosítására irányuló kötelezettsége, azt közvetlenül az Egyesült Királyság illetékes hatóságánál kezdeményezheti.  A kilépés időpontját követően egyesült királyságbeli nem adóalany részére teljesített távolról is nyújtható szolgáltatások után az adót és a bevallást az adóalanyoknak közvetlenül az Egyesült Királyság illetékes hatósága részére kell benyújtani és megfizetni.